Lei GUO
Director of the National Center for Mathematics and Interdisciplinary Sciences,Chinese Academy of Sciences (CAS)
Member of Chinese Academy of Sciences
Students / Postdocs
Postgraduate students 

Chen WEI (PhD,1997)
Ruisheng LI (PhD,1998)
Minyi HUANG (MS,1998)
Xuejun XIE (PhD,1999)
Yuan WANG (PhD,1999)
Feng XUE (MS,2000)
Liangliang XIE (PhD,2000)
Yanxia ZHANG (PhD,2002)
Xihua DONG (MS,2003)
Rui KAN (MS,2004)
Feng LIU (PhD,2004)
Yimin SUN (PhD,2005)
Hongbin MA (PhD,2006)
Gongguo TANG (MS,2006)
Zhixin LIU (PhD,2007)
Chanying LI (PhD,2008)
Zhijun ZENG (PhD,2008)
Bo QI (PhD,2009)
Lin WANG (PhD,2009)
Yifen MU (PhD,2010)
Hao PAN (PhD,2011)
Xiao QI (MS,2012)
Chaodong HUANG (PhD,2012)
Yan LI (PhD,2013)
Tiantian JIANG (PhD,2013)
Taiyao WANG (MS,2014)
Chen CHEN (PhD,2014)
Wei SU (PhD,2017)
Siyu XIE (PhD,2018)
Renren ZHANG (PhD,2018)
Haoyang HU(PhD,2019)
Cheng ZHAO(PhD,2019)
Xinqiang WANG(PhD,2019)
Shuo YUAN(PhD,2020)
Yaqi ZHANG(PhD,2021)
Jinke ZHANG(PhD,2022)
Nian LIU(PhD,2023)
Hui CHEN(PhD,2023)
Ruifeng DAI(MS,2023)
Lantian ZHANG(PhD,2024)
Yujing LIU(PhD,2024) 
  
Postdocs 

Dengyong ZHOU (2000-2002)
Jing HAN (2002-2004)
Jinhu Lyu (2002-2004)
Jinli REN (2004-2006)
Daoyi DONG (2006-2008)
Jiang ZHANG (2006-2008)
Hongsheng QI (2008-2010)
Linyun HE (2008-2010)
Ge CHEN (2009-2011)
Nan LI(2010-2012)
Yuntao LONG(2013-2015)
Xinrong CONG (2015-2017)
Wenjing XU(2018-2021)
Yongyuan YU(2019-2021)
Xiao ZHANG(2020-2023)
Meng WU(2021-2024)
Xiting WANG(2022-2024)
Yuanzhuo SONG(2022-2024)